Annexe regates virtuelles Francais Annexe virtual regattas English Annexe regatas virtuales Spanish
L'annexe
des SO
Retrouvez l'Annexe des SO sur

Virtual regatta - Transat 6.50 2011

Ranking Leg 1 SO

Satellite map Virtual regatta Skippers map Virtual regatta
Final ranking   1  
SO VR Boat Time Gaps
1 97 spy IV 8j 8h 34'
2 176 zephyr66 8j 10h 16' + 1h 42'
3 238 PITCHOUNE MARINE 8j 11h 10' + 2h 36'
4 282 chounavet 8j 11h 49' + 3h 15'
5 309 Sennerab 8j 12h 5' + 3h 31'
6 328 chocolat cote dor 8j 12h 19' + 3h 45'
7 333 ketchpolaire 8j 12h 25' + 3h 51'
8 341 doringo 8j 12h 34' + 4h 0'
9 431 steredenn 208 8j 13h 37' + 5h 3'
10 433 Big Blues Gtb 8j 13h 39' + 5h 5'
11 439 Papa Luna 8j 13h 45' + 5h 11'
12 442 pen treuch 8j 13h 45' + 5h 11'
13 443 MAIDER IV 8j 13h 49' + 5h 15'
14 446 NOJEL22 8j 13h 51' + 5h 17'
15 456 Guigui76 8j 13h 58' + 5h 24'
16 464 Eureka3 8j 14h 4' + 5h 30'
17 465 Gazier de Camaret 8j 14h 4' + 5h 30'
18 473 Dr_Now 8j 14h 8' + 5h 34'
19 477 kerye 1 8j 14h 11' + 5h 37'
20 483 Libourne Hurricane 8j 14h 17' + 5h 43'
21 485 ST Brennus 8j 14h 18' + 5h 44'
22 486 vieil armand TP-LCD 8j 14h 19' + 5h 45'
23 487 triumph17 LR 8j 14h 21' + 5h 47'
24 490 Flash Dance 8j 14h 21' + 5h 47'
25 493 Kerye 2 8j 14h 24' + 5h 50'
26 495 1 61803399 8j 14h 25' + 5h 51'
27 498 kerhilloRKN 8j 14h 27' + 5h 53'
28 499 VERONIKA VIII 8j 14h 28' + 5h 54'
29 500 Ricoo 8j 14h 29' + 5h 55'
30 505 JFLBJFLB 8j 14h 33' + 5h 59'
Boat :